سکس کامینز

سکس کامینز

سکس کامینز (1892 - 1958) ویراستار کتابخانه مدرن Random House بود ، جایی که او به ویژه با یوجین اونیل ، ویلیام فاکنر ، ایروین شاو ، تئودور درایزر و دیگران همکاری داشت. بیشتر مکاتبات تحریریه وی پس از مرگ توسط بیوه وی ، دوروتی برلینر کمینز ، منتشر شد.

کتاب های سکس کامینز

فلسفه علمی