محمدهاشم پور یزدان پرست

محمدهاشم پور یزدان پرست

دکتر سید محمد هاشم پوریزدان پرست متولد سال 1334، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز رشته اقتصاد و از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام است که در جریان تسخیر لانه جاسوسی و وقوع انقلاب دوم حضور داشته است. او در این کتاب به شرح حوادث و رخدادهای نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی پرداخته است، دکتر یزدان پرست در زمان تسخیر لانه جاسوسی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است.

کتاب های محمدهاشم پور یزدان پرست

خدا از من دفاع خواهد کرد