سعید فکری

سعید فکری

سعید فکری متولد سال 1360، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های سعید فکری

ترکیه