اینگر مایر

اینگر مایر

اینگر مایر ، روانشناس بالینی و نویسنده گلهای پرنده بن است ، وقتی فازی از از دست دادن مادر می ترسید ، وقتی فازی از چیزهای بزرگ و بلند می ترسید و وقتی لیزی از تلاش برای کارهای جدید می ترسید.

کتاب های اینگر مایر