سارا گهلرت

سارا گهلرت

دکتر سارا گهلرت، پس از خدمت به عنوان رئیس کالج مددکاری اجتماعی در دانشگاه کارولینای جنوبی، استاد برجسته بنیاد آموزشی دانشگاه کارولینای جنوبی، به USC می‌آید. دکتر گهلرت قبل از نقل مکان به دانشگاه کارولینای جنوبی، به عنوان استاد تنوع نژادی و قومیتی ای. دزموند لی در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس (WUSTL) خدمت می کرد، جایی که او رهبر برنامه مشترک پیشگیری بود. و برنامه کنترل مرکز سرطان Siteman، معاون مرکز بین رشته‌ای انرژی و سرطان (TREC)، مدیر برنامه آموزشی برنامه حذف نابرابری‌های سرطان (PECaD) و رئیس مشترک مرکز تحقیقات درگیر جامعه در موسسه WUSTL برای علوم بالینی و ترجمه (یک CTSA).

کتاب های سارا گهلرت