سوفی دسسوا

سوفی دسسوا

سوفی دسسوا که در ابتدا روزنامه نگار بود، چندین سال سردبیر Editions Milan بود. اگر دوست دارد نویسندگان را همراهی کند، دوست دارد خود را در جهان های متنوع غوطه ور کند، مستند بنویسد و به کودکان درباره جهان بگوید. و وقتی او داستان می نویسد، جادو هرگز دور نیست.

کتاب های سوفی دسسوا

احساسات


خواب