علی قنبری

علی قنبری

علی قنبری نویسنده و اقتصاددان ایرانی متولد سال 1334 می باشد.

کتاب های علی قنبری

اقتصادسنجی


اقتصادهای نفتی