علی قنبری

علی قنبری

علی قنبری نویسنده و اقتصاددان ایرانی متولد سال 1334 می باشد.

کتاب های علی قنبری

تحولات بخش های اقتصاد ایران


توسعه اقتصادی و جایگاه ایران


اقتصادسنجی


اقتصادهای نفتی


تحولات اقتصادی ایران (2)