پل هیوود هرست

پل هیوود هرست

پل اچ. هرست (متولد: 1927) فیلسوف معرفت شناس آموزش و پرورش در هادرسفیلد، یورکشایر، انگلستان، معلم دبیرستان در مدارس مختلف ریاضیات، انگلستان، 1948-1955 می باشد.

کتاب های پل هیوود هرست

منطق تربیت