هانس گئورگ گادامر

هانس گئورگ گادامر

هانس گئورگ گادامر، زاده ی 11 فوریه 1900 و درگذشته ی 13 مارس 2002، فیلسوف و نویسنده ی برجسته ی آلمانی بود.گادامر در ماربورگ به دنیا آمد. او بعدها در فرایبورگ با هایدگر آشنا شد. در آن زمان هایدگر دانشجو بود و هنوز به سمت استادی دانشگاه درنیامده بود.گادامر، هرمنوتیک را فلسفی کرد، آن را به کمال رساند و از نظریه ی ادبی جدا کرد.

کتاب های هانس گئورگ گادامر

ادبیات و فلسفه در گفت و گو


آغاز فلسفه


هرمنوتیک دین و اخلاق


دیالکتیک هگل


هرمنویتیک زبان هنر


هنر: بازی، نماد، فستیوال


گستره ی هرمنوتیک فلسفی


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد