هانس گئورگ گادامر

هانس گئورگ گادامر

هانس گئورگ گادامر، زاده ی 11 فوریه 1900 و درگذشته ی 13 مارس 2002، فیلسوف و نویسنده ی برجسته ی آلمانی بود.گادامر در ماربورگ به دنیا آمد. او بعدها در فرایبورگ با هایدگر آشنا شد. در آن زمان هایدگر دانشجو بود و هنوز به سمت استادی دانشگاه درنیامده بود.گادامر، هرمنوتیک را فلسفی کرد، آن را به کمال رساند و از نظریه ی ادبی جدا کرد.

کتاب های هانس گئورگ گادامر

من کیستم و تو کیستی؟


دیالوگ و دیالکتیک


گستره ی هرمنوتیک فلسفی


آغاز فلسفه


ادبیات و فلسفه در گفت و گو


هرمنوتیک دین و اخلاق


دیالکتیک هگل


فکرآورد: گادامر. دیویدسن


هنر: بازی، نماد، فستیوال


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد