عبدالله امینی

عبدالله امینی

عبدالله اميني متولد 6 آذر ۱۳۶۳ ، مترجم و نویسنده ی حوزه ی فلسفه می باشد.

کتاب های عبدالله امینی

نسبت میان حقیقت و زیبایی


هنر: بازی، نماد، فستیوال