کتاب هرمنوتیک دین و اخلاق

Hermeneutics, Religion, and Ethics