سموئیل کندی ادی

سموئیل کندی ادی

سموئیل‌کندی ادی (Samuel Kennedy Eddy) (1926 - 2015) دانشیار تاریخ، دانشگاه نبراسکا-لینکلن و دانشیار پژوهشی باستان شناسی کلاسیک بود.

کتاب های سموئیل کندی ادی