میشل گارسیا وینر

میشل گارسیا وینر

میشل گارسیا وینر یک آسیب شناس گفتار و زبان است که یک مطب خصوصی را در سن خوزه، کالیفرنیا اداره می کند که به نیازهای دانش آموزان دارای نقص شناختی اجتماعی اختصاص دارد. او قبلاً در توانبخشی عصبی مبتنی بر پزشکی، در مدارس دولتی و مرکز منابع اوتیسم ایندیانا کار کرده است.

کتاب های میشل گارسیا وینر

عجب کارآگاهی!