هدی زبیری

هدی زبیری

هدی زبیری متولد سال 1362، استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری می باشد.

کتاب های هدی زبیری

روش پژوهش در اقتصاد