جک دی. شواگر

جک دی. شواگر

جک شواگر یک تاجر و نویسنده آمریکایی است. کتاب های او شامل جادوگران بازار، جادوگران بازار جدید، جادوگران بازار سهام و جادوگران بازار ناشناخته: بهترین معامله گرانی است که هرگز نامشان را نشنیده اید.

کتاب های جک دی. شواگر

جادوگران بازار نوین