قدرت الله طالب بیدختی

قدرت الله طالب بیدختی

قدرت الله طالب بیدختی نویسنده ایرانی متولد سال 1324 و دارای مدرک مهندسی کشاورزی و دارای سوابق مدیریتی در بانک کشاورزی مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

کتاب های قدرت الله طالب بیدختی