تیا دنورا

تیا دنورا

تیا دنورا استاد جامعه شناسی موسیقی و مدیر تحقیقات، در گروه جامعه شناسی، فلسفه در دانشگاه اکستر است.

کتاب های تیا دنورا

پس از آدورنو


بتهوون و برساخت نبوغ