ادوارد پالمر تامپسون

ادوارد پالمر تامپسون

ادوارد پالمر تامپسون مورخ، نویسندهٔ سوسیالیست و مبارز صلح بود. او را امروزه بیش تر برای پژوهش تاریخی اش دربارهٔ جنبش های رادیکال اواخر سدهٔ ۱۸ و اوایل سدهٔ ۱۹ میلادی در انگلستان و بریتانیا می شناسند و به ویژه با کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان.

کتاب های ادوارد پالمر تامپسون

تکوین طبقه کارگر در انگلستان