کارل پولانی

کارل پولانی

کارل پاول پولانی مورخ اقتصادی، انسان شناس اقتصادی، اقتصاددان سیاسی، جامعه شناس تاریخی و فیلسوف اجتماعی یهودی، مجارستانی بود. وی بیشتر برای مخالفت با تفکر اقتصادی سنتی و همچنین نوشتن کتاب «دگرگونی بزرگ» شناخته شده است. پولانی امروزه به عنوان نظریه پرداز ذات گرایی که رویکردی فرهنگی به اقتصاد می باشد و بر قرارگرفتن اقتصاد در جامعه و فرهنگ تأکید می کند، شناخته می شود. این دیدگاه برخلاف ضدیت با جریان اصلی علم اقتصاد، در انسان شناسی، تاریخ اقتصادی، جامعه شناسی اقتصادی و علوم سیاسی دیدگاهی معمول می باشد.کتاب دگرگونی بزرگ به عنوان مهم ترین اثر پولانی که در سال ۱۹۴۴ نوشته شده است،

کتاب های کارل پولانی

دگرگونی بزرگ