علی مصفا

علی مصفا

علی مصفا، نویسنده، کارگردان، مترجم و بازیگر ایرانی متولد 1347 است. او فرزند مظاهر مصفا و امیربانو کریمی است. همچنین او نوه برادر حسینعلی خان نکیسا موسیقیدان و خواننده و نوهٔ کریم امیری فیروزکوهی از شعرای معاصر و نتیجه حاج ملا رجبعلی؛ تعزیه خان مشهور دوره ناصری و مؤذن مخصوص محمد علی شاه است.

کتاب های علی مصفا

یادداشت های زیرزمینی