جینا بلساریو

جینا بلساریو

جینا بلیساریو نویسنده کتاب های داستانی و غیرداستانی برای خوانندگان جوان (و بزرگسالانی که برای آنها کتاب می خوانند) است. او با همسرش و خوانندگان جوان دوقلویشان در پارک ریج، ایلینوی زندگی می کند.

کتاب های جینا بلساریو

مامور «س» و مامور «ج»