مهدی منعم

مهدی منعم

مهدی منعم متولد سال 1339 رشت، خود آموخته عکاسی، دارای مدرک درجه دو هنری از وزارت ارشاد، آشنایی با دوربین عکاسی از سال 1356، عکاسی حرفه ای از سال 1360 می باشد.

کتاب های مهدی منعم

قربانیان جنگ