آرکادی سامسونویچ یروسالیمسکی

آرکادی سامسونویچ یروسالیمسکی

آرکادی‌سامسونویچ یروسالیمسکی استاد تاریخ مدرن در دانشگاه لومونوسوف و رئیس کارگروه تاریخ آلمان در موسسه تاریخ آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی در مسکو. 1957 استاد مدعو در موسسه تاریخ آکادمی در برلین، رئیس بخش اتحاد جماهیر شوروی در کمیسیون مورخان جمهوری دموکراتیک آلمان و اتحاد جماهیر شوروی بود.

کتاب های آرکادی سامسونویچ یروسالیمسکی

بیسمارک