دبورا کوگان تکر

دبورا کوگان تکر

دبورا کوگان تکر (Deborah Cogan Thacker)، کرسی میدانی مطالعات انگلیسی و نویسندگی خلاق و معاصر در دانشگاه گلوسسترشر است.

کتاب های دبورا کوگان تکر