ارنان گرکو

ارنان گرکو

ارنان گرکو 37 سال سن دارد اما رزومه ای دارد که با سن کمش همخوانی ندارد. ارنان گرکو جوانترین دانشمند در پلتفرم علمی کشور است که در برنامه ارتقای مشاغل علمی (VocAr) شورای ملی تحقیقات علمی و فنی (CONICET) گنجانده شده است، که پیشنهاد می کند علم را به جامعه نزدیکتر کند و علم علمی، حرفه در جوانان از طریق گفتگو، کارگاه های مشارکتی، و آموزش برای معلمان را بیدار کند.

کتاب های ارنان گرکو

فیزیک حتی در سوپ