ساجده الهامی

ساجده الهامی

ساجده الهامی مترجم ایرانی متولد سال 1367 می باشد. ایشان کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه تهران دارد و کتاب ونسان ونگوگ نخستین کتاب منتشر شده با ترجمه اوست.

کتاب های ساجده الهامی

ونسان وانگوگ