اینگو اف. والتر

اینگو اف. والتر

اینگو اف. والتر در سال 1940 در برلین متولد شد و مطالعات قرون وسطایی، ادبیات و تاریخ هنر را در فرانکفورت آم ماین و مونیخ خواند. او کتاب های متعددی در مورد هنر قرون وسطی و قرن 19 و 20 منتشر کرده است.

کتاب های اینگو اف. والتر

ونسان وانگوگ