احمد بن یحیی بن جابر بلاذری

احمد بن یحیی بن جابر بلاذری

احمد بن یحیی بَلاذُری نام کامل وی ( ابوالحسن احمد بن یحیی بن جابر بن داوود البغدادی البلاذری ) وی در اواخر قرن دوم هجری قمری در بغداد متولد شد.
وی از تاریخ‌نگاران و جغرافی‌دانان عرب یا ایرانی سده دوم و سوم هجری قمری بود که در بغداد زندگی می‌کرد و مترجم کتابهای پارسی به سریانی بود. گرچه به نظر می رسد یاقوت حموی از وی بسیار تمجید نموده‌است. از آنجایی که جد او یا خود او (مشخص نیست) بَلاذُر خورده بود و بیمار شده بود، وی را بَلاذُری نامیده بودند. [بَلاذُر میوه‌ایست دارویی اما نسبتاً سمی که در هند می‌روید].

کتاب های احمد بن یحیی بن جابر بلاذری

فتوح البلدان