توماس کارل وال

توماس کارل وال

توماس کارل وال فیلسوف و نظریه‌پرداز آمریکایی است.

کتاب های توماس کارل وال

کنش پذیری ریشه ای