حمیده دهقانی

حمیده دهقانی

حمیده دهقانی متولد سال 1345، مدرس و استاد دانشگاه، مدیر و موسس طلوع روزنه جدید، مدرس و کوچ توسعه فردی و شخصیت شناسی MBTI می باشد.

کتاب های حمیده دهقانی

پارادایم موفقیت