لوک دوبراباندر

لوک دوبراباندر

لوک د براباندر (متولد: مه 1948) مشاور ارشد راهبرد گروه مشاوره بوستون است. او در خلاقیت، سناریو سازی و تکنیک های چشم انداز استراتژیک که در تجارت اعمال می شود، تخصص دارد. لوک از سال 2008 تا 2017 به عنوان عضو BCG خدمت کرد و از سال 2001 و 2008 در این شرکت شریک بود.

کتاب های لوک دوبراباندر

نیمه پنهان تغییر