حمید عابدیها

حمید عابدیها

حمید عابدیها متولد سال 1357، کارشناس فرهنگی و استادیار رشته ادبیات دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.

کتاب های حمید عابدیها

زیبایی شناسی