ژان آنتوان واتئو

ژان آنتوان واتئو

ژان آنتوان واتو، نقاش و نقشه‌کش فرانسوی بود که فعالیت کوتاه او باعث احیای علاقه به رنگ و حرکت شد، همانطور که در سنت کورجو و روبنس دیده می‌شود. او سبک باروک رو به زوال را احیا کرد و آن را به سبک روکوکو کمتر شدیدتر، طبیعی‌تر، کمتر رسمی کلاسیک تغییر داد.

کتاب های ژان آنتوان واتئو