توری ولکات

توری ولکات

توری ولکات (Tory Woollcott) یک کاریکاتوریست، نویسنده و مربی و مدافع سواد است که به همراه همسرش و سگ مشهور اینترنتی کوچکش، رجینالد بارکلی، در تورنتو، کانادا زندگی می کند.

کتاب های توری ولکات

مغز