م. قویدل

م. قویدل

معصومه قویدل جباری مترجم ایرانی متولد سال 1339 می باشد.

کتاب های م. قویدل