الین پیگلز

الین پیگلز

الین پیگلز یکی از نویسندگان در زمینه تاریخ ادیان در آمریکا است که به خطر نوشتن کتاب انجیل های گنوسی مشهورشد. او از سوی موسسه هارینگتون اسپیر پاین استاد ادبیان دانشگاه پرینستون است.

کتاب های الین پیگلز

انجیل های گنوسی