ماریل بلاردینلی

ماریل بلاردینلی

ماریل بلاردینلی متولد 1966 در لوزان، کارمند بانک است. او متاهل، مادر دو دختر و مادربزرگ یک پسر کوچک زیبا است. پس از شهادت در مورد اختلالات وسواس فکری-اجباری، او اولین رمان خود را به نام "La Fille du Lighthouse" منتشر کرد.

کتاب های ماریل بلاردینلی