جیلین برن

جیلین برن

جیلین برن مدیر Health Circles ، شرکتی که به افراد در بهبود سلامتی و کیفیت زندگی کمک می کند ، می باشد. وی استاد برنامه نویسی عصب زبانی است و بیش از 25 سال است که در زمینه سلامت روان و بدن کار می کند.

کتاب های جیلین برن