جرارد زربوک

جرارد زربوک

جرارد زربوک (Gerhard Zarbock) روانشناس بالینی، دارای مجوز CBT- ، Schema- و درمانگر DBT ، سرپرست و مربی CBT و طرحواره درمانی و مدیر آموزش یک موسسه آموزشی CBT (IVAH) تأیید شده دولتی در هامبورگ، آلمان است.

کتاب های جرارد زربوک

توجه آگاهی برای درمانگران