مریم ماهوش

مریم ماهوش

مریم ماهوش متولد سال ۱۳۵۱ نویسنده کتاب «حضور کیفی نور در معماری قدیم ایران: هستی،چگونگی؛ ویژگی» است. 

کتاب های مریم ماهوش

نور در معماری قدیم ایران