مهدی قیطاسی

مهدی قیطاسی

دكتر مهدي قيطاسي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي دكتري تخصصي حركات اصلاح است.

کتاب های مهدی قیطاسی

مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی