تی جی نیومن

تی جی نیومن

تی.جی. نیومن، کتابفروش سابق که مهماندار هواپیما شده بود، از سال 2011 تا 2021 برای ویرجین آمریکا و خطوط هوایی آلاسکا کار می کرد. او بسیاری از کتاب سقوط را در پروازهای متقاطع با چشم قرمز در حالی که مسافرانش خواب بودند، نوشت. او در فینیکس، آریزونا زندگی می کند. سقوط اولین رمان اوست.

کتاب های تی جی نیومن

سقوط