عباسعلی فاریابی

عباسعلی فاریابی

عباسعلی فاریابی، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی است.

کتاب های عباسعلی فاریابی

علم تمرین در شمشیربازی


آموزش اپه


آموزش فلوره


واژه نامه شمشیربازی