جان اسمیت

جان اسمیت

جان اسمیت نویسنده ی کتاب برجسته ی »آموزش فلوره: تکنیک‌ها و تاکتیک‌های فلوره‌ی مدرن« در زمینه ی رشته ی ورزشی شمشیر بازی است. 

کتاب های جان اسمیت

آموزش فلوره