مهدی غیاثی

مهدی غیاثی

مهدی غیاثی متولد سال 1351، مشاور وزیر ارتباطات و دبیر کمیته راهبری طرح وفا (ارزیابی،تربیت و توسعه مدیران جوان) می باشد.

کتاب های مهدی غیاثی

موج چهارم عصر فضای مجازی