سید مهدی شریفی

سید مهدی شریفی

مهدی شریفی متولد سال 1358، دارای تحصیلات حوزه‌ و در حال تحصیل در مقطع خارج فقه و اصول می باشد. وی دارای مدرک کارشناسی: (1387 تا 1390) رشته‌ی جامعه‌شناسی و معارف در موسسه‌ی آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و کارشناسی ارشد: (از 1392) . دانشجوی رشته‌ی مدیریت راهبردی فرهنگ در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم می باشد.

کتاب های سید مهدی شریفی

فنون اقناع در رسانه


نظریه های رسانه


ژورنالیسم تلویزیونی