جینا اسپادافوری

جینا اسپادافوری

جینا اسپادافوری یک نویسنده حیوانات خانگی شناخته شده در سراسر کشور است. جینا اسپادافوری بیش از 30 سال است که به عنوان گزارشگر، ستون نویس و نویسنده کتاب درباره حیوانات فعالیت می کند. اخیراً، او به عنوان یک نویسنده دامپزشکی برای بیمه حیوانات خانگی دامپزشکی کار می کند.

کتاب های جینا اسپادافوری

گربه