اسکات والدن

اسکات والدن

اسکات والدن، فیلسوف و نظریه‌پرداز فلسفه‌ی هنر کاندایی، متولد 1960 است.

کتاب های اسکات والدن

عکاسی و فلسفه