دیوید فرند

دیوید فرند

 دیوید فرند (David Friend) (1899 - 1978) نقاش آمریکایی بود.

کتاب های دیوید فرند

کمپوزیسیون در نقاشی