تام کوپر

تام کوپر

تام کوپر، تحلیلگر و مورخ جنگ هوایی اتریشی است.

کتاب های تام کوپر

نبرد هوایی در آسمان یمن